Projekat „Čista Srbija“ štiti više od 40 srpskih reka

Direktan efekat realizacije projekta „Čista Srbija“ biće vidljiv na skoro 50 naših reka. Bilo da se radi o velikim vodnim sistemima ili pak manjim rečicama koje su poznate samo lokalnom stanovništvu, realizacijom projekta „Čista Srbija“ postići će se očuvanje njihovog biodiverziteta.

Činjenice govore da se značaj reka ogleda u tome što su to vitalna prirodna staništa za mnoge vrste. Ribe, ptice i sisari žive u rekama ili oko njih i zavise od njih da bi pribavili hranu. Takođe, reke igraju veoma važnu ulogu u povezivanju različitih staništa i koridori su za kretanje biljaka, životinja i nutrijenata. Reke su veoma važne za ptice koje od njih zaviše za hranu, vodu i stanište. Ptice koriste močvarna staništa da bi se razmnožavale, putem reka, ptice migriraju sa jednog staništa na drugo.

Pored toga zdravlje rečnih ekosistema direktno utiče na kvalitet vode koje pijemo. Šume i reke igraju ulogu filtera koji konstantno prečišćava vodu, koja onda zahteva manje hemijskih tretmana i skupih pomoćnih sredstava za njeno veštačko prečišćavanje kako bi bila pogodna za piće.

U našim rekama nažalost fekalne vode jesu jedan od najčešćih zagadjivača. Neplanska naselja I stihijska gradnja doprineli su tome da mnoge reke budu zagadjene. Takvo zagadjenje utiče I na smanjenje drugih biljnih I životinjskih vrsta. Pojedine reke u Srbiji sada su daleko od bisera prirode kakve su nekada bile.

Izgradnjom kanalizacionih meža I odvodjenjem zagadjenih voda u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda “Čista Srbija” omogućava da ne samo reke već I priroda koja ih okružuje ostanu čiste I očuvane.

Dunav, Morava, Toplica, Kolubara, Tamnava, samo su neke od reka koje su obuhvaćene projektom, a broj stanovnika koji je obuhvaćen ovim programom je oko dva i po miliona u 69 jedinica lokalne samouprave.

foto:Saša Simić