Evropske tehnologije okosnica projekta „Čista Srbija“

Srbija na žalost nije zemlja koja se može pohvaliti ispoštovanim ekološkim standardima Evrope i razvijenih zemalja sveta. Projekat „Čista Srbija“ je jedan od načina da evropski standardi budu dostignuti i naša prirodna bogatstva sačuvana za sve buduće generacije.

Projekat ČISTA SRBIJA obuhvata dva projekta: Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i projekat izgradnje infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji. U okviru ovih projakata predviđena  je izgradnja  kanalizacione mreže ukupne dužine 5.206.679,31m i 165 postrojenja za preradu otpadnih voda koji obuhvataju oko 3.000.000 stanovnika, na 89 lokacija.

Takođe, projekat će obuhvatiti sanaciju, rekonstrukciju, rekultivaciju i izgradnju centara za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu sa dva termovalorizatora ( postrojenja koja će od otpada proizvoditi elektičnu i toplotnu energiju).

Radovi su već započeti i odvijaju se na 16 lokacija u 14 JLS (Novi Sad, Kragujevac, Knić, Novi Bečej, Kučevo, Obrenovac, Lazarevac, Mionica, Svrljig, Kladovo, Lajkovac, Vranje, Krupanj, Varvarin)  na kojima se gradi kanalizaciona mreža ukupne dužine 680,344.36m i 26 postrojenja za preradu otpadnih voda, koji obuhvataju 195.100 stanovnika.

Na pomenutih 16 lokacija do sada je već izgrađeno skoro 60.0000 m kanalizacione mreže. Postrojenja za preradu otpadnih voda za sve lokacije su u fazi projektovanja.

U tekućoj 2022. godini planirano je otvaranje još 21 lokacije za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda širom RS.

Ceo projekat je i inicijalno osmišljen kao POJEKAT ZAŠTITE SRPSKIH REKA , pre svega sve tri Morave, Drine i Kolubare.

Realizacija samog projekta za državu Srbiju od izuzetnog je značaja,  jer se naša zemlja upravo sada nalazi u  najvećoj i finansijski najzahtevnijoj fazi u oblasti zaštite kvaliteta voda, a ona se ogleda u izgradnji skoro 6.000 kilometara nove kanalizacione mreže i izgradnji preko 250 postrojenja za preradu otpadnih voda, od kojih  ministarstvo gradjevine gradi skoro 200 postrojenja (pored „Čiste Srbije“, u ovoj oblasti se realizuju još dva projekta- projekat sa KFV bankom i sa Mađarskom državom).

Na ovaj način biće rešen problem 3.000.000 stanovnika u preko 90 gradova i opština u Srbiji.

Zvanični podaci ukazuju da se u Republici Srbiji prečisti manje od 8% komunalnih otpadnih voda pre ispuštanja. To je posledica malog broja postrojenja koja su u funkciji i obezbeđuju odgovarajući stepen prečišćavanja, a time i zadovoljavajući kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u okruženje.

Najveći zagađivači voda jesu komunalne i industrijske otpadne vode koje se ispuštaju direktno u vodotokove, bez prethodnog tretmana.

Procenat stanovništva obuhvaćenog tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda, prema podacima  iz 2020. godine je iznosio 14,1% u 2018. godini, od čega je 13,1 % povezano najmanje na sekundarni tretman.

Dodatni problem je nedovoljno razvijena kanalizaciona mreža, što ima za posledicu nizak nivo sakupljanja komunalnih otpadnih voda.

Nesporna je činjenica, da je svega oko 1 572 314 domaćinstava  priključeno na kanalizacioni sistem u Republici Srbiji, dok ostatak domaćinstava koristi septičke jame.

Kao posledica niskog stepena sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, u vodotocima Srbije prisutan je nedopustivo visok sadržaj potencijalno toksičnih elemenata i prema nivou maksimalne dozvoljene koncentracije i učestalosti njenog pojavljivanja.

Poseban problem predstavljaju otpadne vode iz privrede, koje se veoma često upuštaju u sisteme za odvođenje otpadnih voda iz naselja bez ikakvog tretmana i kontrole kvaliteta, što dodatno opterećuje postojeće sisteme.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda prepoznato je kao jedan od prioriteta u Republici Srbiji, nalazi se u svim strateškim dokumentima i nezaobilazan je deo   zvanične politike koja analizira oblast voda. U procesu definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27. identifikovano je kao finansijski najzahtevnija oblast koja nosi dve trećine svih ulaganja u vodni sektor.

Navedene činjenice su opšte poznate i upravo su one motiv ministarstva gradjevine i samog projekta,  da Srbija sačuva svoja prirodna bogatstva , poboljša standard života gradjana i doprinese opštim naporima i težnjama da postanemo deo porodice evropskih naroda.

Izgradnja kanalizacione mreže u grdovima i opštinama Srbije biće zaokružena izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda (PPV).  Kada je reč o izgradnji pomenutih postrojenja, važno je istaći da projekat predvidja primenu najboljih i dokazanih  tehnologija za naše uslove, tehnologiju najeminentnijih svetskih proizvođača. Važno je istaći da sve tehnologije koje su već u postupku projektovanja su  primenjene u evropskim gradovima.

Projekat „Čista Srbija“ predvidja primene SBR, MBR i MMBR tehnologije. Podsećamo, da tehnologija koja će biti primenjena u projektu već je implementirana od strane evropskih kompanija u Raškoj, Kruševcu, Čajetini .

Samom početku realizacije projekta „Čista Srbija“ prethodio je niz  stručnih analiza svih dostupnih i široko primenjivanih tehnologija . Tri su ključna parametra na osnovu kojih su uradjene analize i to:veličina postrojenja koje zavisi od veličine grada, recipijent i kvalitet ulazne neprečišćene vode.

Pomenute analize uradili su najeminentniji srpski profesori čiji se angažman  nije završio analizom već su upravo oni lica koja sa stanovišta struke, učestvuju i prate realizaciju projekta.

NAŠA ZEMLjA MORA BITI ČISTA – NAŠE REKE MORAJU BITI BISTRE – VODA KOJU PIJEMO ZDRAVA I ISPRAVNA – ZDRAVLjE NAŠIH GRAĐANA JE PRIORITET I OSNOVNI CILj OVIH PROJEKATA